Obchodní podmínky

společnosti Holders s.r.o., se sídlem Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

Zapsáno Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95030.

provozovna: Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín

IČO: 05381801, DIČ: CZ05381801 (dále také jako „prodávající“)

Telefon: +420 778 757 552

E-mail: poradce@televiznidrzaky.cz

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na těchto internetových adresách https://www.televiznidrzaky.cz s účinností od 20. 1. 2019.

 

1.     Úvodní ustanovení

1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na internetových adresách https://www.televiznidrzaky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.       Je-li objednatelem spotřebitel ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), uplatní se tyto VOP pouze v rozsahu neodporujícímu ustanovením občanského zákoníku určeným na ochranu spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zákonná ochrana spotřebitele se nevztahuje na kupujícího-podnikatele.

3.       Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP. Je-li uzavírána kupní smlouva ve více jazycích, má přednost česká verze.

4.       Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2.     Uživatelský účet

1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je kupujícímu zřízen uživatelský účet. Z uživatelského účtu může následně kupující provádět jednotlivé objednávky zboží. V případě, že to konkrétní webová stránka umožňuje, může kupující provést objednávku zboží také bez registrace.

2.       Kupující odpovídá za správnost vyplňovaných údajů ve webovém rozhraní obchodu a nese veškeré náklady spojené s případnou nesprávností těchto údajů. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jejich změně povinen aktualizovat.

3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit tyto přístupové údaje. Jednání učiněné prostřednictvím uživatelského účtu je považováno za jednání učiněné přímo kupujícím, ledaže kupující prokáže opak.

4.       Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu a nahodilé technické závady.

5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího.

3.     Uzavírání smluv

1.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webových stránkách a tento kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku / Dokončit objednávku“ odešle. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace o:

a.         e-mailové adrese kupujícího a adrese pro doručování a fakturaci,

b.        objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

c.         způsobu úhrady kupní ceny zboží,

d.        údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

e.         informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (uvedené ceny platí pouze pro doručování v rámci ČR).

2.       Po vytvoření objednávky je kupujícímu zaslán automaticky generovaný e-mail, kde je shrnuta jeho objednávka. Tímto však nedochází k uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno e-mailové potvrzení obsahující přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

3.       Kupující může až do odeslání objednávky prodávajícímu měnit vyplňované údaje. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou považovány za správné a za jejich případnou nesprávnost nese odpovědnost kupující.

4.       Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.       Před odesláním zboží kupujícímu je možné oboustranně odstoupit od smlouvy. Pokud by odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bylo prodávajícímu doručeno až po odeslání zboží kupujícímu, nese kupující vzniklé náklady.

6.       V případě, že kupující zruší objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny tohoto zboží.

7.       Kupující bere na vědomí, že informace o dostupnosti zboží umístěného na webové stránce jsou pouze orientační a prodávající nemá povinnost uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) hradí kupující ze svého. 

4.       Dodání zboží

1.       Smluvní strany sjednávají doložku EXW (INCOTERMS 2010), místem dodání je sklad prodávajícího Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín (dále také jako „místo dodání“ nebo „provozovna“). Náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v místě dodání, a to okamžikem, kdy je zboží připraveno kupujícímu k odebrání. Tím, že je kupujícímu umožněna dispozice se zbožím, je splněna povinnost prodávajícího, a od tohoto okamžiku přechází riziko škody a věci na kupujícího.

2.       Místo dodání podle předchozího odstavce si může prodávající s kupujícím sjednat odlišně od předchozího odstavce, a to ujednáním v písemné formě. V takovém případě si rovněž strany sjednají, která z nich ponese náklady s tím spojené.

3.       Kupující nemá povinnost převzít zboží v místě dodání, ale pro tyto účely může určit jiné místo pro převzetí zboží podle svých požadavků (dále také jako „místo určené pro převzetí zboží“). Náklady včetně dopravy do místa určeného pro převzetí zboží hradí kupující. Kupující si zajišťuje vlastní dopravu zboží z místa dodání do místa určeného k převzetí zboží, přičemž tímto může pověřit rovněž prodávajícího.

4.       Kupující je povinen převzít zboží v místě, které si zvolil v objednávce, tedy buď v místě dodání, nebo v místě určeném pro převzetí zboží, jinak odpovídá za způsobenou škodu. Prodávající po marném pokusu o předání zboží na takto zvoleném místě vrátí zboží tam, odkud byla zahájena doprava zboží ke kupujícímu. Vrácením zboží zpět se zboží považuje za převzaté. Prodávající vyrozumí kupujícího o možnosti vyzvednutí zboží a sdělí mu místo, kde se zboží nachází. Prodávající je od okamžiku vrácení zboží zpět oprávněn účtovat kupujícímu skladné v obvyklé výši podle velikosti a charakteru zboží.

5.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nese kupující veškeré náklady s tím spojené.

6.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě jakýchkoliv závad zboží je kupující toto neprodleně oznámit přepravci a zboží nepřevzít, nebo jej převzít s písemnou výhradou, kde bude detailně popsáno poškození doručovaného zboží. Pokud kupující převezme zjevně poškozené zboží nebo zboží s porušenými obaly, aniž by učinil vůči dopravci písemnou výhradu, nenese prodávající žádnou odpovědnost za poškození zboží.

7.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.       Kupní cena a platební podmínky

1.       Kupní cenu za zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a.         v hotovosti nebo kartou v provozovně prodávajícího,

b.        v hotovosti nebo kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

c.         bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.

2401071773/2010 pro Českou republiku, vedený u společnosti Fio banka, a.s., (dále jen „účet prodávajícího“),

d.        bezhotovostně platební kartou,

e.         fakturou se 14 denní splatností (pouze po předchozí písemné dohodě s prodávajícím),

f.          on-line platbou,

g.       platby on-line kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013. 

2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží do místa určení ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.       Kupní cena je splatná nejpozději okamžikem převzetí zboží, pokud nebylo písemně sjednáno jinak.

4.       Dnem zaplacení se při bezhotovostní platbě rozumí den připsání platby na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je automaticky vygenerován s objednávkou.

5.       Náklady platebního styku jdou k tíži kupujícího.

6.       Prodávající vystaví k úhradě kupní ceny kupujícímu fakturu, která bude kupujícímu doručena e-mailem po připsání platby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

7.       Změny celních a dovozních tarifů, které nastanou po uzavření smlouvy, jdou k tíži nebo prospěchu kupujícího.

8.       Slevy z kupní ceny nelze vzájemně kombinovat.

6.       Odstoupení od smlouvy uzavřené spotřebitelem

1.       Kupující-spotřebitel může bez udání důvodů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží ve smyslu ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, pokud dále není stanoveno jinak. Toto právo náleží pouze spotřebitelům.

2.       Kupujícímu je pro případ odstoupení od smlouvy k dispozici formulář umístěný na webové stránce prodávajícího.

3.       Kupující je povinen informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy (například dopisem, emailem). Pro tyto účely je možné použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy (příloha č. 1 k těmto VOP).

4.       K dodržení lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy je dostačující, když kupující odešle odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.       Důsledky odstoupení od smlouvy

1.       V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší.

2.       Zboží musí kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět prodávajícímu, a to výlučně na adresu provozovny, nebo jej osobně předat na adrese provozovny. Lhůta je zachována, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající má právo účtovat si částku až do výše 250,- Kč za převoz zboží, pokud kupující doručí vracené zboží na jinou adresu než na adresu provozovny (například na adresu sídla prodávajícího, nebo výdejní místo přepravní společnosti).

3.       Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží. Výše nákladů závisí na povaze zboží a způsobu vrácení zboží.

4.       V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu do 14 dnů od doručení vráceného zboží. Vrácení kupní ceny proběhne bankovním převodem nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího. Pokud kupující zvolí vrácení bankovním převodem, musí sdělit prodávajícímu číslo účtu, na který má prodávající kupní cenu zaslat.

5.       Od kupní smlouvy o dodávce zboží nelze (ani v případě spotřebitele) odstoupit v případech dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Zejména tedy nelze odstoupit v případě, že

- zboží bylo upraveno podle přání kupujícího,

- zboží podléhá rychlé zkáze,

- zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- spotřebitel vyňal zboží z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- jde o zboží zvukové nebo obrazové podoby nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu škody vzniklé na zboží zápočtem přiměřené částky z kupní ceny proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny.

6.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, nebo zaplatit kupní cenu za tento dárek.

8.       Záruky, vady a reklamace

1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí, příslušnými právními předpisy České Republiky (zejména ustanoveními § 1914 - 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, případně odpovídajícími ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele).

2.       Prodávající odpovídá kupujícímu při převzetí zboží za to, že:

a.         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b.        se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c.         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d.        je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e.         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.       Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí v plném rozsahu u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4.       Kupující je povinen vady písemně oznámit a uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín) bez zbytečného odkladu, kdy je zjistil. Vady zjevné je nutno sdělit písemně prodávajícímu neprodleně po převzetí zboží uvedením popisu vad a jejich rozsahu a případně zajistit fotodokumentaci. Můžete využít náš formulář pro sepsání reklamace. Písemná forma pro uplatnění reklamace je zachována i v případě zaslání oznámení o výskytu vad zboží a uplatnění práva z odpovědnosti za vady na emailovou adresu: poradce@televiznidrzaky.cz. Společně s oznámením o výskytu vad zboží nebo bez zbytečného odkladu poté, co bylo oznámení o výskytu vad zboží a uplatnění práva z odpovědnosti za vady zasláno na e-mailovou adresu: poradce@televiznidrzaky.cz, je kupující povinen předat prodávajícímu reklamované zboží za účelem řádného posouzení vytýkaných vad.

       Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém kupující předal toto zboží prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

       Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

5.       Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující oznámil prodávajícímu, že zboží má vady.

      Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, a dále tehdy, neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní. V takovém případě může kupující provést volbu mezi přiměřenou slevou z kupní ceny a odstoupením od smlouvy.

        Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.       Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu a dle druhu zjištěné vady reklamaci vyřídit v dohodnutém termínu, není-li sjednáno jinak, pak do 30 dnů od uplatnění reklamace.

7.       Reklamace je vedena písemně včetně potvrzení přijetí a případného oznámení o vyřízení reklamace. Pokud je reklamaci vyhověno, lze toto sdělit kupujícímu telefonicky.

8.       V případě uplatňování vad zboží je prodávající oprávněn zboží podrobit vlastnímu přezkumu a případně reklamované vady neuznat.

9.       V případě uznání reklamace, má kupující nárok na úhradu nákladů spojených s dopravou zboží prodávajícím, a to však pouze do výše nejlevnější možné dopravy, určí-li či dohodne-li kupující jinou dopravu, nese náklady nad tuto nejlevnější možnou dopravu.

10.    Prodávající neodpovídá za přímé nebo nepřímé náklady přesahující rozsah poškození definovaný touto zárukou.

9.       Další práva a povinnosti smluvních stran

1.       Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy poradce@televiznidrzaky.cz

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

5.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.       Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.    Ochrana osobních údajů

1.       Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

11.    Doručování

1.       Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12.    Závěrečná ustanovení

1.       Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP jsou nedílnou součástí mezi nimi uzavřené smlouvy a že jejich obsah, případně přistoupení k nim ze strany kupujícího i prodávajícího, je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí.

2.       Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

3.       Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.

4.       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

5.       Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České Republiky a to zejména občanským zákoníkem v platném znění.

6.       Je-li tato verze VOP překládána do cizích jazyků, a je-li vedle nich dostupná i česká verze platí, že v nesrovnalostech má vždy přednost jazyková verze česká.

7.       Prodávající a kupující-podnikatel se dle § 89a občanského soudního řádu dohodli na místní příslušnosti soudu tak, že místě příslušný soud pro řešení veškerých sporů z uzavřené smlouvy je Okresní soud Brno-venkov.

 

V Brně, dne 20.1. 2019

 

Prodávající:

 

Holders s.r.o

IČO: 05381801

DIČ: CZ05381801

Brněnská 4062/3a

69501 HodonínReklamační list / výměna zboží

(Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době, vyměnit zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím). 


Adresát (prodávající)

Společnost: Holders s.r.o.

Adresa provozovny: Brněnská 4286/1b, 695 05 Hodonín

IČ, DIČ: 05381801, CZ05381801

E-mailová adresa: info@televiznidrzaky.cz

Telefonní číslo: +420 778 757 552


Spotřebitel

Datum objednávky:

Číslo objednávky:

Číslo faktury:

Kontaktní osoba:

Kontaktní adresa:

Telefon:

E-mail:

Číslo účtu (*):

* (Pro zaslání peněžních prostředků v případě kladné vyřízení reklamace)


Objednávka

Název produktu:

Počet kusů:


Důvod reklamace nebo výměny (podrobně popište závadu produktu):_______________________________ _________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele Datum a místo podpisu

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. 

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.


Nevíte si rady?

My vám poradíme

Do poradny

poradce@televiznidrzaky.cz
+420 778 757 552